Love og regler

Eleftersyn er en del af Forbrugerbeskyttelsesloven, som bl.a. har til formål at beskytte forbrugere ved erhvervelse af fast ejendom.

En ejendom er omfattet af huseftersynsordningen, når den hovedsageligt er bestemt til beboelse for køberen, eller anvendes til beboelse for sælgeren. Hvis en ejendom består af en blanding af bolig og erhverv, vil man normalt kunne gå ud fra, at boligen er omfattet af ordningen, hvis boligarealet udgør mere end halvdelen af det samlede bygningsareal. Det afhænger dog af en konkret vurdering.

Hvis der er tvivl, om huset er omfattet af huseftersynsordningen eller ej, skal det afklares før der handles. Det vil være en medvirkende ejendomsformidler eller advokats pligt at rådgive om det.

Læs mere i håndbogens kapitel 3.2

Tilsyn
Sikkerhedsstyrelsen kontrollerer arbejdet med elinstallationsrapporter og fører tilsyn med, at bekendtgørelsen overholdes. Tilsynet omfatter kontrol med kvaliteten af rapporterne og tilsyn med de autoriserede virksomheder, der har udarbejdet rapporterne.

Manglende overholdelse af reglerne kan ikke straffes med bøde eller fængsel. Men ved grov og gentagen forsømmelighed kan Sikkerhedsstyrelsen tilbagekalde såvel en personlig autorisation som en virksomhedsautorisation.

Læs mere i håndbogens kapitel 8.1

Klage
Det er ikke muligt at klage til anden administrativ myndighed. Det vil sige, at hvis man ikke er tilfreds med Sikkerhedsstyrelsens afgørelse, må man anlægge en retssag for at få en dom.

Eleftersynsordningen er reguleret af følgende love og bekendtgørelser: